Fakulteti i Shkencave të Edukimit

 


Dekan: Prof. dr. Fatmir Vadohej

eMail: fatmir.vadahi@unishk.edu.al


zv/Dekan: Prof.as.dr. Fatbardha Osmanaga

eMail: fatbardha.omanaga@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Klodiana Prenga

eMail: klodiana.prenga@unishk.edu.al


 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i ka fillesat e tij në vitin akademik 1981 – 1982, me hapjen e programit të studimit për Mësues për klasat I – IV të shkollës 9 – vjeçare (Cikli Ulët). Po në këtë vit akademik, u krijua, për herë të parë, në USH, katedra e Psikologjisë dhe Pedagogjisë, e cila merret me problemet e Degës së mësuesisë për Ciklin e Ulët.

 

Misioni

Formimi i studentëve me njohuritë më bashkëkohore për një përgatitje cilësore dhe konkurrentë si mësues për Arsimin fillor, Arsimin parashkollor dhe mësues të edukimit fizik. Synon të përgatisë specialiste të këshillimit psikologjik, të fushës së psikologjisë dhe punonjës sociale. Në fushën e artit synon të përgatisë specialistë në Pedagogjinë muzikore dhe në artet pamore. Të aftë për të kontribuar në zhvillimin e komunitetit e të vendit dhe si dhe në kërkimin shkencor

POLITIKA E CILËSISË

Të mbajë dhe zhvillojë më tej rolet dhe funksionin e fakultetit si sigurues i cilësisë në arsimimin e të gjitha shtresave në funksion të prioriteteve të zhvillimit të vendit.

Organika

 

 

Aktivitete