Fatura arkëtimi për tarifat vjetore, viti akademik 2023-2024

 

Njoftohen të gjithë studentët e të gjitha cikleve të studimit se tarifat e shkollimit janë publikuar në faqen zyrtare të UNISHK-ut, të ndara sipas fakulteteve dhe sipas programeve të studimit.

Fatura shkarkohet nga faqja zyrtare e UNISHK-ut dhe studenti paraqitet tek Posta Shqiptare për të kryer pagesën sipas shumës së përcaktuar në faturë.

Pasi kryhet pagesa pranë Postës Shqiptare studentët e rregullt të çdo kursi dërgojnë një kopje të saj me email në adresën financa@unishk.edu.al 

Studentët që në bazë të rregullores cilësohen përsëritës (stazhierë) depozitojnë faturën e pagesës pranë sekretarisë përkatëse.

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Program studimi me karakter profesional

Fakulteti i Shkencave Të Edukumit

Program studimi me karakter profesional

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Program studimi me karakter profesional

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja