Mundësi punësimi për pedagogët të jashtëm

Formular Aplikimi për pedagogët e jashtëm

Pozicioni për të cilin konkurron
Të dhëna personale
Arsimi i lartë
Kualifikimi shkencor
Gjuha e huaj (shënoni nivelin)
Eksperienca të mëparshme në universitet
Trajnime profesonale që lidhen me vendin e punës
Motivimi