Laboratori Gjithëpërfshirës është produkt i projektit IDEA- “Arsimi i Lartë gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor” (IDEA “Inclusive Tertiary Education in the West BalkanS”, 2020-2023), në kuadër të programit Erasmus+,financuar nga Komisioni Evropian. Nr.618859-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHEJP

 

Përfituesit e Laboratorit Gjithëpërfshirës:
• Studentë me nevoja të veçanta
• Studenë me vështirësi në të nxënë
• Stafi akademik
• Stafi mbështetës

 

Çfarë ofron ky laborator?

Kushte optimale studimi dhe kërkimi për të mbështetur studentët me vështirësi në të nxënë dhe aftësi të kufizuara në Universitetin e Shkodrës. Paisje bashkëkohorë në mbështetje të mëshimdhënies e të nxënit për studentët me aftësi të kufizuara dhe vështirësi në të nxënë. Staf mbështetës të specializuar për të lehtësuar të nxënit në laborator.