Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 


Dekan: Prof.asoc.dr. Edlira Bushati

eMail: edlira.bushati@unishk.edu.al


zv/Dekan: Dr. Alva Dani (Halluni)

eMail: alva.dani@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Fatjona Troshani

eMail: fatjona.trashani@unishk.edu.al


 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i USH-së është krijuar si njësi qendrore më vete në vitin 2001, me Vendimin MASH, dt. 31.01.2001, mbi bazën e Departamentit të Gjuhëve të Huaja dhe Departamentit të Gjermanistikës. Sot ai ka tre departamente, përkatësisht Departamentin e Anglistikës, Departamentin e Gjermanistikës dhe Departamentin e Romanistikës.

 

MISIONI

Formimi i studentëve të nivelit BA me njohuritë më bashkëkohore duke synuar përgatitjen e tyre si specialistë në fushën e gjuhësisë, letërsisë, ndërkulturorit dhe përkthimit të aftë për të kryer punë kërkimore edhe në rrafshe krahasimore mes gjuhës dhe kulturës së studiuar dhe asaj shqipe. Formimi i studentëve të nivelit MA me metodologjitë dhe teknikat më bashkëkohore dhe të njohura në fushën e mësimdhënies së gjuhës së huaj.

POLITIKA E CILËSISË

Të ruajë standardet dhe të zhvillojë më tej rolet dhe synimin e fakultetit si sigurues i cilësisë në arsimimin e brezave në funksion të kërkesave për specialistë dhe përkthyes të gjuhëve të huaja.

 

Organika

 

 

Aktivitete