Fakulteti i Drejtësisë

 


Dekan: Dr. Gasper Kokaj

eMail: gasper.kokaj@unishk.edu.al


zv/Dekan: Prof as. Dr. Irma Baraku

eMail: irma.baraku@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Kamber Daija

eMail: kamber.daija@unishk.edu.al

 


 

Fakulteti i Drejtësisë i USH-së është themeluar në vitin 1992. Programi i studimit 4-vjeçar në Drejtësi (mbi bazën e të cilit, sipas Ligjit për Arsimin e Lartë në RSH të vitit 2007, u kalua në programin e studimit 3-vjeçar Bachelor në Juridik) është hapur me VKM nr. 349, datë 10.08.1992 “Për hapjen e degës së Drejtësisë dhe Administrim-Biznesit në Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër”.

 

MISIONI

Fakulteti i Drejtësisë ka si mision t’u ofrojë studentëve njohuri të përgjithshme dhe specifike profesionale dhe shkencore në përshtatje me tregun e punës në fushën e të drejtës për administratën publike dhe profesionet e lira. Ndër objektivat formuese është mundësia e aftësimit të studentëve për të analizuar dhe kombinuar normat juridike, përveç aftësimit në argumentimin e përshtatshëm për zgjidhjen e çështjeve juridike të përgjithshme dhe të veçanta të nevojshme për specialitetin përkatës në tregun e punës.

 

POLITIKA E CILËSISË

Të mbajë dhe zhvillojë më tej rolet dhe funksionin e fakultetit si sigurues i cilësisë në arsimimin e të gjitha shtresave në funksion të prioriteteve të zhvillimit juridik të vendit.

 

 

Organika

 

 

Aktivitete