595 results:
1. Njoftim për botimin e artikujve në revistën shkencore “Buletin Shkencor” të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, seria e shkencave të edukimit për vitin 2024  
Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave të Edukimit pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gura  
2. Abstract_Template-REPTIS2023__1_.docx  
Title of your paper (Times New Roman 14 pt) First AUTHOR1, Second AUTHOR2, Third AUTHOR3 1First affiliation, Country, e-mail 2Second affiliation, Country, e-mail 3Third affiliation, Country, e-ma  
3. Full_paper_template__1_.docx  
Title of the Contribution Font size16 Align left Author’s Name 12 Left Author’s Address, e-mail 10 Left Abstract: 9 Justify Keywords: 9 Justify(not compulsory) 1First-Level Heading 14 1.1Second-  
4. Abstract_Template-.docx  
Title of your paper (Times New Roman 14 pt) First AUTHOR1, Second AUTHOR2, Third AUTHOR3 1First affiliation, Country, e-mail 2Second affiliation, Country, e-mail 3Third affiliation, Country, e-ma  
5. Full_paper_template_CONFTUR_2024.docx  
Title of the Contribution Font size16 Align left Author’s Name 12 Left Author’s Address, e-mail 10 Left Abstract: 9 Justify Keywords: 9 Justify(not compulsory) 1First-Level Heading 14 1.1Second-  
6. 1.__Pergjigje-p.s.docx  
Kthim- Përgjigje P.S Në vijim të kërkesës tuaj, ju bëjmë me dije si më poshtë vijon: Bazuar në Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dh  
7. 2.___Kthim-Pergjigje-M.Z.docx  
Lënda: Kthim- përgjigje Znj. M. Z Në vijim të shkresës nr.154/1 Prot, datë 17.01, protokolluar tek ne me nr. 205 Prot, datë 19.01.2023, me lëndë “Kërkesë për informacion”, ju bëjmë me dije si më pos  
8. 3.__Pergjigje-idp.docx  
Lënda: Kthim- Përgjigje “Mbi ankimin ndaj refuzimit për dhënie informacioni” ndaj ankuesit z. A.B. KOMISIONERIT PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PËRSONALE Drejtorisë së vlerë  
9. 4.___Kthim-pergjigje_Shoqates_Qendresa_Qytetare.docx  
Kthim-përgjigjeShoqates Qendresa Qytetare Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, ku kërkoni vënien në dispozicion të listes së targave të automjeteve në pronësi të USH-së, ju bëjmë me dije si më  
10. 5.____Kthim_-pergjigje_P.B.docx  
-267970-485401 R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë  
Search results 1 until 10 of 595