Regjistrohu në ALUMN

 

Ky formular të dhënash ka si qëllim evidentimin e të diplomuarve në Universitetin e Shkodrës dhe punësimin e tyre. Të dhënat e këtij formulari i nënshtrohen ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” , i ndryshuar.

 

 

Alumni

Gjeneralitete
Kontakte
Arsimimi
Punësimi