Zgjedhjet 2024 në Universitetin e Shkodës "Luigj Gurakuqi"

 

Urdhër i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr. 1010 Prot, datë 18.03.2024

 

Urdhër Nr. 28 , datë 30.04.2024 Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e zgjedhjeve për autoritete drejtuese dhe Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës

 

Shkresë nr. 1541 Prot, datë 07.05.2024, për kohen e aplikimit dhe formularët e vetëkandidimit

 

Lista e aplikantëve për zgjedhjen e anëtarëve të institucioneve për përgatitjen dhe administrimin e zgjedhjeve

 

Urdhër Prot-1624, Nr.32, datë 14.05.2024

 

Vendimi nr.124 , datë 13.05.2024 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH"

 

Vendimi nr.125 , datë 13.05.2024 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit të Apelimit në USH"

 

Vendimi nr.126 , datë 13.05.2024 "Për miratimin e sekretarit të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH"

 

Lista e aplikantëve për KIZ (për fakultetin e Gjuhëve të Huaja) dhe KA (për Fakultetin e Drejtësisë)

 

Vendimi nr.137 , datë 16.05.2024 "Për miratimin e një anëtari të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH"

 

Vendimi nr.138 , datë 16.05.2024 "Për miratimin e një anëtari të Komisionit të Apelimit në USH"

 

Urdhër Rektori nr 34, datë 20.05.2024

 

Lista e aplikantëve për sekretar/e të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ)

 

Vendimi nr.145 , datë 22.05.2024 "Për miratimin e sekretarit të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH"

 

Vendime / Dokumente