Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime

 

Procedura e marrjes së vendimeve nga autoritet dhe organet drejtuese të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në varësi të llojit dhe natyrës së tyre mbështetet në ligjin me Nr.80/2015” “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e USH-së, Rregulloren si dhe aktet e tjera të brëndshme.