Lista konkrete me afatet e ruajtjes së dokumenteve të Universitetit të Shkodrës (Rektorati)

Baza ligjore : Përgatitue sipas ligjit nr.9154, dt.06.11.2003 “Për Arkivat “, “Normave Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë” dhe “Rregullores së Njësuar të Punës me Dokumentet në Auroritetet Publike të Republikës së Shqipërisë” e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave me Vendimin nr.4, dt 19.06.2017 të Këshillit të Lartët të Arkivave .

 

Nr 

                     Artikulli përshkrues ( emërtesa )

Afati i

ruajtjes

 

                                     I . Senati

 

1.

Dokumente mbi mbledhjet e Senatit Akademik për problem me tematika të ndryshme vendimmarrëse të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Vendime të Senatit Akademik raporte , procesverbale .

RHK

B.

Njoftime të ndryshme , lista me emrat e pjesëmarrësve në mbledhje , dokumente të tjera pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

2.

Dokumente të planit strategjik afat mesëm dhe afatgjatë të zhvillimit mësimor dhe të kërkimit shkencor .

 

A.

Plan strategjik i miratuar nga Senati .

RHK

B.

Dokumenta pa rëndesi historike kombëtare .

10 vjet

3.

Dokumente për miratimin e statutit të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Statuti i miratuar drejtuar Ministrisë së Arsimit .

RHK

B.

Projektstatut , dokumente pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

4.

Dokumente mbi rregulloren e unversitetit dhe rregulloret e tjera me karakter akademik .

 

A.

Rregullore e Universitetit e miratuar , rregullore me karakter akademik e miratuar .

RHK

B.

Dokumenta pa rëndesi historike kombëtare .

10 vjet

5.

Dokumente mbi raportin e datajuar vjetore të veprimtarisë së universitetit .

 

A

Raport i detajuar vjetor i veprimtarisë së universitetit i miratuar nga Senati .

RHK

B.

Dokumente pa rëndesi historike kombëtare

10 vjet

6.

Dokumente mbi planin vjetor të veprimtarisë akademike dhe kërkimit shkencor .

 

A.

Plan vjetorë i veprimtarisë akademike dhe kërkimit shkencorë .

RHK

B.

Dokumenta pa rëndesi historike kombëtare .

10 vjet

7.

Dokumente mbi rregulloren e Senatit Akademik .

 

A.

Rregullore e miratuar e Senatit akademik .

RHK

8.

Dokumenta mbi Kodin e Etikes .

 

A.

Kodi I Etikes , Rregullore e funksionimit te Keshillit te Etikes .

RHK

B.

Doumente pa rëndesi historike kombëtare .

10 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   II. Rektorati

 

9.

Dokumente me aktet ligjore të nxjerra nga Rektori për problem të përgjithshme të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Urdhra të brëndëshëm , udhëzime ,vendime të Rektorit , etj

RHK

B.

Propozime të njësive të Universitetit të Shkodrës , korrenspondencë e thjeshtë ankesa , lista zgjedhësish , flet të votimit etj .

5 vjet

10.

Dokumenta për dhënien e titullit “ Honoris Causa “ personaliteteve të ndryshme .

 

A.

Vendime mbi dhënien e këti titulli , recenca , oponenca , etj

RHK

B.

Njoftime të thjeshta .

10 vjet

11.

Dokumenta mbi rritjen e cilësisë së Arsimit të Lartë .

 

A.

Vendime , korrenspondenca me Ministrinë e Arsimit .

RHK

B.

Njoftime të thjeshta , korrenspondencë , dokumente të ndryshme .

10 vjet

12

Dokumentacion i firmosjes së diplomave të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Shkodrës .

RHK

13.

Dokumente mbi aktivitetet mësimore dhe konferenca shkencore , kulturore , etj

 

A.

Urdhra, programe .

RHK

B.

Ftesa , njoftime , dokumente të ndryshme .

5 vjrt

14.

Dokumente për dekorime dhe dhënie tituj me urdhra dhe medalje të punonjësve të veçantë të institucionit .

 

A.

Dekreti i presidentit për dekorimin e Universitetit të Shkodrës . Rregullore udhëzime , procesverbale , raporte , propozimet e miratuara , etj .

RHK

15.

Dokumente me tematika të ndryshme .

 

A.

Raporte , relacione , vendime , informacione të rëndesisë së veçantë e specifike, etj .

RHK

B.

Njoftime, dokumente të ndryshme .

10 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             III. Bordi I Administrimit

 

16.

Dokumenta për miratimin e planit strategjik të zhvillimit të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Plan strategjik i miratuar , vendime , miratim .

RHK

B.

Projektplan ( nese ka ) , dokumente ndihmëse për hartimin e planit strategjik .

10 vjet

17.

Dokumente mbi miratimin e rregullores financiare të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Rregullore financiare e miratuar , vendime të miratimit .

RHK

B.

Projektrregullore ( nese ka të tillë ) .

10 vjet

18.

Dokumenta mbi miratimin e buxhetit të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Buxheti i miratuar , vendime për miratimin e tij .

RHK

B.

Projektbuxhet afatmesem , dokumente ndihmëse për miratimin e buxhetit .

 

19.

Dokumente mbi prokurimet.

 

A.

Regjistri i prokurimeve vjetore i miratuar , evidence të ndryshme të miratuara gjate vitit .

RHK

B.

Evidenca periodike të prokurimeve të Universitetit të Shkodrës .

10 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              IV. Administratori

 

20.

Dokumenta për buxhetin e Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Buxheti i miratuar , vendime të miratimit .

RHK

B.

Sugjerime periodike të fakulteteve , projektbuxheti , korrenspondencë .

10 vjet

21.

Dokumenta mbi deklaratën e cilësisë së sistemit të kontrollit të brëndshëm .

 

A.

Deklarate e cilësisë së sistemit të kontrollit të brëndshëm e miratuar , vendime miratimi .

RHK

B.

Dokumente pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

23.

Dokumente për pagesat e personelit akademik dhe pagesat e ndryshme .

 

A.

Urdhra të titullarit mbi pagesën e personelit akademik dhe pagesa të ndryshme .

RHK

B.

Urdhër-pagesa për problem të ndryshme , etj .

10 vjet

24.

Dokumente për veprimtarinë financiar të institucionit .

 

A.

Raport mbi veprimtarinë financiare të institucionit .

RHK

B.

Projektraport ( nese ka të tillë ).

10 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDrejtoria e Kurrikulave , Kërkimit  Shkencorë dhe Standarteve

 

V . a ) Sektori I kurikilave dhe kërkimit shkencor

 

V . b )Sektori I sigurimit te cilësisë , këshillimit të karrjerës dhe alumnit

 

 

 

25.

Dokumente për fillimin e vitit të ri akademik të ciklit të parë , rregjistrimet .

 

A.

Vendime , udhëzime , rregullore e maturës shtetërore , miratimi i koeficienteve , urdhra , relacione , informacione përmbledhëse , lista përmbledhëse të fituesve , kuotat e miratuara etj .

RHK

B.

Informacione periodike ,kërkesa - ankesa , njoftime , etj .

5 vjet

26.

Dokumente për pranimin në shkolla të larta të studenteve nga Kosova , Maqedoni , Mali i Zi dhe studentëve të huaj të ciklit të parë dhe të dytë të studimit .

 

A.

Vendime , udhëzime , relacione , informacione ,evidenca përmbledhëse , lista studentësh të miratuara , etj .

RHK

B.

Informacione periodike ,kërkesa - ankesa , njoftime , etj .

5 vjet

27.

Dokumenta për fillimin e vitit të ri shkollorë të ciklit të dytë

( master shkencorë dhe profesional )

 

A.

Vendime , udhëzime , relacione , informacione ,evidencë përmbledhëse , lista studentësh të miratuara , etj .

RHK

B.

Informacione periodike ,kërkesa - ankesa , njoftime , etj .

5 vjet

28.

Dokumenta për strukturën e vitit akademik .

 

A.

Udhëzim , struktur përmbledhëse

RHK

B.

Informacion pa rëndësi historike kombëtare .

5 vjet

29.

Dokumenta mbi transferimin e studimeve në Universitetin e Shkodrës dhe degë e dytë .

 

A.

Vendime ,udhëzime , urdhra , lista të miratuara përmbledhëse , etj .

RHK

B.

Kërkesë-ankesa, lista të pamiratuara , korrenspondenca e thjeshte e transferimeve dhe degë e dytë të pamiratuara .

10 vjet

30.

Dokumente mbi barazvlerësimin dhe ekuivalentimin e diplomave të fituara jashtë shtetit .

 

A.

Vendime , udhëzime , praktika e personave që u është miratuar ekuivalentimet , etj .

RHK

B.

Dokumentacioni dhe praktika e plotë e personave që nuk u është ekuivalentuar diploma , dokumentet e personave që u është miratuar ekuivalentimi ,korrenspondenca e thjeshtë .

10 vjet

31.

Dokumente mbi planet dhe programet mësimore të ciklit të parë , të dytë dhe të tretë të studimit .

 

A.

Planet dhe programet mësimore të miratuara , korrenspondenca për miratimin e tyre , vendime , udhëzime  .

RHK

B.

Dokumenta pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

32.

Dokumente mbi hapjen dhe mbylljen e degëve të reja, ristrukturimin e programeve mësimore në Universitetin e Shkodrës.

 

A.

Vendime , udhëzime , urdhra të Ministrisë së Arsimit , programe mësimore të reja të miratuara , etj .

RHK

B.

Korrenspondencë e thjeshtë , etj .

10 vjet

33.

Dokumenta mbi akreditimin e Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Kërkesa dokumenta pa rëndesi historike kombëtare .

10 vjet

34.

Dokumenta të reformes në Arsimin e Lartë .

 

A.

Reforma në Arsimin e Lartë , vendim Senati , sygjerime të njësive mbi draftin e reformës së Arsimit të Lartë .

RHK

B.

Material ndihmëse , dokomente pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet.

35.

Dokumente mbi metodikën e mësimdhënies dhe problemeve mësimore .

 

A.

Udhëzime raporte , rregullore , relacione , studime , pasqyra përmbledhëse

RHK

B.

Relacione e informacione periodike etj .

10 vjet

36.

Dokumente për ndrërprerjrn dhe rivazhdimin, ndërrimin e sistemit të studimit në Universitetin e Shkodrës .

 

A.

Vendime , informacione , relacione , propozime të miratuara .

RHK

B.

Kërkesa propozime të njësive të pamiratuara

10 vjet

37.

Dokumente për çështje provimesh, kreditesh , mungesash , etj .

10 vjet

38.

Dokumente për problem themelore të organizimit e kontrollit të punës mësimore -  shkencore – kërkimore .

 

A.

Raporte , studime , relacione , informacione , etj .

RHK

B.

Njoftime dokumenta të ndryshme , etj .

10 vjet

39.

Dokumente mbi bashkëpunime universitare për problem mësimore -  shkencore .

 

A.

Programe bashkëpunimi , informacione .

RHK

B.

Njoftime të thjeshta , dokumenta të ndryshme .

10 vjet

40.

Dokumenta për ngarkesën mësimore .

 

A.

Fomular , lista  mbi ngarkesën mësimore .

RHK

B.

Kërkesë – ankesë , evidence periodike , etj .

10 vjet

41.

Dokumenta mbi emërtimet e diplomave të miratuara në Universitetin e Shkodrës .

 

A.

Vendime udhëzime , lista përmbledhëse me llojet e diplomave të përfituara ne Universitetin e Shkodrës , modele diplomash të miratuara etj .

RHK

B.

Njoftime , modele diplomash të pamiratuara , korrenspondencë e thjeshtë .

10 vjet

42.

Dokumente mbi analizën vjetore , mësimore-kërkimore shkencore .

 

A.

Analizë e miratuar e Universitetit të Shkodrës

RHK

B.

Analizë e njësive

vjet

43.

Dokumente mbi Njësitë e Sigurimit të brëndshëm të Cilësisë .

 

A.

Raport vjetor i vlerësimit të brëndshëm të Universitetit të Shkodrës .

RHK

B.

Projektraport ( nëse ka të tillë) , raport vjetor të njësive të USH-së.

10 vjet

44.

Dokumente të projekteve shkencore .

 

A.

Projekte origjinale , Vendime , relacione , kontrata .

RHK

B.

Projekte të pamiratuara , korrenspondenc me njësitë .

10 vjet

45.

Dokumente mbi matrikullimin e studentëve të ciklit të pare dhe të dytë.

 

A.

Vendime , udhëzime të Ministrisë së Arsimit për matrikullime .

RHK

B.

Informacione evidence të matrikullimeve të ciklit të pare dhe të dtyë të studimeve .

10 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI . Drejtoria Juridike e burimeve njerëzore dhe e protokoll arkivës

 

46.

Aktet ligjore të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Ligji i Arsimit të Lartë i miratuar drejtuar MASR , rregullore universitare dhe administrative të mitaruara , ststuti i miratuar , kodi i etikës i miratuar , vendime për miratimin e tyre, urdhëra të brëndshëm . Udhëzime të USH – së , interpretime të ndryshme ligjore .

RHK

B.

Projekt ligj I Arsimit të Lartë , projectrregullore universitare dhe administrative , rregullore të pamiratuara , projektstatut ,informacione ndihmëse , sygjerime të njësive , korrenspondencë e thjeshtë .

10 vjet

47.

Dokumente të proceseve gjygjësore të Universitetit të Shkodrës për problemet e pronave , probleme punonjësish akademikë/joakademikë , studentësh , etj .

 

A.

Praktika e plotë dhe e rëndësishme e dosjes .

RHK

B.

Dokumente pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

 

 

 

 

            VI. a )   Sektori I burimeve njerëzore .

 

48.

Dokumente mbi planin e punonjësve , organikat dhe strukturat organizative të Universitetit të Shkodrës , Shtesa në organikë , ndryshime të emërtesave të vendeve të punës .

 

A.

Vendime , plan i miratuar i numrit të punonjësve efektiv dhe joefektiv të Universitetit të Shkodrës , organika dhe struktura organizative përmbledhëse të Universitetit të Shkodrës të miratuara , Shtesa në organikë dhe ndryshimet e emërtesave të të vendeve të punës për punonjësit efektiv , miratimi I numrit të punonjësve me kontrata të përkohshme , propozime të miratuara .

RHK

B.

Organika dhe struktura të njësive , korrenspondenca me to mbi mosmiratimin e shtesave në organikë , dokumente të ndryshme .

10 vjet

49.

Dokumente mbi punësimet , emërtimet , përsëritjet e kontratave , largimet , komandimet e punonjësve akademik në Universitetin e Shkodrës .

 

A.

Vendime , relacione , praktika e plotë e emërtimev , largimet , etj të punonjësve efektiv të miratuar .

RHK

B.

Kërkesa – ankesa , dokumentacion personal I personave të pa miratuar , njoftime .

10 vjet

50.

Dosje personale të personelit .

 

A.

Tipike për personalitete të shquara .

RHK

B.

Të Tjera .

10 vjet

51.

Dokumente mbi problem të pagave të punionjësve .

 

A.

Vendimet e pagave të Këshillit të Ministrave , praktika e plotë .

RHK

B.

Vendime mbi ndryshimet nVendime mbi ndryshimet në page të punonjësve të veçantë të miratuar , kërkesa , ankesa , propozime të pamiratuara , njoftime , etj .

10 vjet

52.

Dokumente për daljen në pension të punonjësve .

 

A.

Vendime , udhëzime , studime , evidence përmbledhëse , raporte , etj .

RHK

B.

Ankesa , dokumente të ndryshme .

10 vjet

53.

Dokumente për specializimet e punonjësve jashtë shtetit , largimet me status diplomati , largim me projekte të ndryshme , erj .

 

A.

Vendime , marrëveshje , praktika e plotë e largimeve afatgjata .

RHK

B.

Propozimet e pamiratuara , kërkesa të thjeshta , ankesa , etj .

10 vjet

54.

Dokumente për lektorët dhe pedagogët e huaj që vijnë në universitet në kuadrin e marrëveshjeve të ndryshme .

 

A.

Vendime , marrëveshje , propozime të miratuara .

RHK

B.

Kërkesa , ankesa , propozime të pamiratuara .

10 vjet

55.

Dokumente për lektorët e gjuhës shqipe që shkojnë në universitete të huaja në kuadër të marrëveshjeve të ndryshme .

 

56.

Dokumente mbi angazhimin e pedagogëve me kohë të pjesshme në universitete private dhe publike branda dhe jashtë vendit .

10 vjet

57.

Dokumenta mbi pedagogët e ftuar në universitetin e Shkodrës .

 

A.

Vendime , aktmarrëveshje , propozime të miratuara .

RHK

B

Kërkesa , ankesa , propozime të pamiratuara , etj .

10 vjet

58.

Dokumente mbi tërheqje vërejtje punonjësve .

 

59.

Dokumente mbi deklarimin e pasurive të titullarëv tëUSH-së

 

B.

Deklarata e përvitshme të titullarëve , korrenspondenc e thjeshtë .

10 vjet

60.

Dokumenta mbi pagesa të punonjësve .

 

B.

Urdhëra , evidence të pagesave të veçanta për grupe pune , etj .

10 vjet

 

 

 

 

               VI . b) Sektori I Protokoll-arkives .

 

61.

Dokumente mbi protokollimin e dokumentacionit .

 

A.

Librat e korrenspondencës , librat e dorzimit të korrenspondencës .

RHK

62.

Dokumente mbi formatin dhe përgatitjen e dokumentave administrative .

 

A.

Vendime , urdhëra , etj

RHK

B.

Dokumente pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

63.

Dokumente për fondit arkivor

 

64.

Dokumente mbi asgjësimin e dokumenteve të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Lista me afatet e ruajtjes së dokumentave të Universitetit të Shkodrës . Lista veçimi , procesverbale , urdhëra të brendëshëm , vendime .

RHK

B.

Korrenspondencë e thjeshtë, dokumente të ndryshme .

10 vjet

 

 VII . Sektori I komunikimit , Marrëdhënieve me jashtë dhe      projekteve .

 

 

65.

Dokumente për marrëveshjet e Universitetit të Shkodrës me universitetet ndërkombëtare dhe institucione brënda vendit  .

 

A.

Marrëveshje , protokolle bashkëpunimi , relacione , informacione , etj .

RHK

B.

Dokumente pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

66.

Dokumente për largimin jashtë shtetit të punonjësve , ekipeve sportive në kuadër të projekteve të ndryshme .

 

A.

Projekte , vendime , propozime të miratuara raporte , relacione , informacione , marrëveshje , etj .

RHK

B.

Nota për marrje vizash .

10 vjet

67.

Dokumente mbi programe dhe projekte të ndryshme , bashkëpunime me universitetet e huaja .

 

A.

Relacione , informacione , urdhëra të projekteve dhe programeve  .

RHK

B.

Njoftime ,korrenspondencë e thjeshtë .

10 vjet

68.

Dokumente për anëtarësimin e Universitetit të Shkodrës në organizata ndërkombëtare .

 

A.

Urdhra për pagesat e kuotave të anëtarësimit në këto organizata .

RHK

B.

Dokumente të ndryshme .

10 vjet

69.

Dokumente mbi bursat e ndryshme universitare dhe pasuniversitare të ofruara nga universitetet e huaja , planet e mobilitetit dhe studentët e huaj .

 

A.

Informacione të rendësishme , etj .

RHK

B.

Korrenspondencë e thjeshtë , informacione , njoftime , etj

10 vjet

70.

Dokumente të shkëmbimit të vizita dypalëshe midis  universiteteve në kuadrin e marrëveshjeve të ndryshme .

 

A.

Dokumente të vizitave të rëndësishme të Rektorit dhe personaliteteve të rëndësishme të Universitetit të Shkodrës në këto universitete dhe anasjelltas .

RHK

B.

Dokumente mbi vizita periodike të ndryshme .

10 vjet

71.

Dokumente mbi verifikim diplomash të personave që kanë mbaruar studimet në Universitetin e Shkodrës , procedura të verifikimit .                  

 

72.

Dokumente mbi strategjinë e institucionit për marrëdhënieve publike dhe me median .

 

A.

Strategji e institucionit për marëdhënie  public dhe me median .

RHK

 

                VIII . Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

 

                         VIII . a ) Sektori I finances dhe buxhetit      

 

73.

Dokumente për hartimin miratimin dhe zbatimin e buxhetit .

 

A.

Buxheti i detajuar dhe i miratuar , realizimi I buxhetit , situacione , evidence përmbledhëse , udhzime , vendime , miratimet e limiteve , grante etj .

RHK

B.

Projektbuxheti , evidence periodike , etj .

10 vjet

74.

Dokumente mbi rregulloren e menaxhimit financiar dhe kontrollin .

 

A.

Rregullore e miratuar , vendim i miratuar .

RHK

B.

Projektrregullore (nese ka ) , dokumente ndihmëse për hartimin e rregullores dhe projektrregullores .

10 vjet

75.

Dokumente të bilanceve dhe dokumente financiare të tjera .

 

A.

Bilancet vjetore , border e pagave , etj .

RHK

B.

Bilance dhe evidence periodike , dokumenta të ndryshme , etj .

10 vjet

76.

Dokumente mbi fondet , çeljen e tyre , transferimet , etj .

 

A.

Vendime , udhzime , korrenspondenca e rëndësishme me Ministrinë e Arsimit , Ministrinë e Financave etj .

RHK

B.

Korrenspondenca e thjeshtë me Ministrinë e Arsimit , Ministrinë e Financave , njësitë , dokumente të ndryshme pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

77.

Dokumente për llogaritjen e të ardhurave .

 

A.

Raporte , relacione , etj .

RHK

B.

Dokumente ndihmëse për hartimin e dokumenteve kryesore ,korrenspondencë ,m etj .

10 vjet

78.

Dokumente për inventarin fizik të mjeteve kryesore .

 

A.

Librat e inventarëve , etj .

RHK

B.

Korrenspondencë e thjeshtë , etj .

10 vjet

79.

Dokumente për dhënien e shpërblimeve të ndryshme të punonjësve .

 

A.

Vendime , etj .

RHK

B.

Lista periodike , korrenspondencë e thjeshtë .

10 vjet

80.

Dokumente mbi bursat e studentëve .

 

A.

Vendime të miratimit të planit të bursave .

RHK

B.

Kërkesa , ankesa , propozime të pamiratuara , vendimet e bashkive dhe komunave në rrethe bashkë me listat e studentëve përfitues , dokumente të ndryshme .

10 vjet

81.

Dokumente mbi pagesa për problem të ndryshme .

 

A.

Udhzime , vendime , etj .

RHK

B.

Evidenca periodike , kërkesa , dokumenta të tjera .

10 vjet

82.

Dokumenta mbi problemin e tarifave të studimeve dhe tarifa për problem të tjera .

 

A.

Vendime , udhzime , tarifa të mirtuara .

RHK

B.

Lista periodike , akesa , dokumenta pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

83.

Dokumenta mbi autorizimin e firmave të titullarëve në Thesar .

 

A.

Dokumente të rendësishme që bëhen një here në vit , etj .

RHK

B.

Dokumente periodike .

10 vjet

84.

Dokumente të analizës së punës vjetore .

 

A.

Analizë e punës vjetore të miratuar .

RHK

B.

Evidenca periodike të analizës së punës vjetore .

 

85.

Dokumente mbi shpenzimet e institucionit .

 

A.

Situacione progresive të shpenzimeve të shpenzimeve të Universitetit të Shkodrës .

RHK

 

          IX . DREJTORIA E SHERBIMEVE DHE PROKURIMEVE

 

                               IX. a ) Sektori I Prokurimrve

 

 

86.

Dokumente për prokurimet publike , tenderat .

 

A.

Vendime , urdhra , udhëzime , regjistra të parashikimit dhe realizimit të prokurimeve publike të Universitetit të Shkodrës përmbledhëse vjetore dhe për vitin paraardhës , procesverbale , kontrata të tenderave specific të ndërtimeve , rikonstruksione , regjistri I urdhrave të prokurimit .

RHK

B.

Kontrata të ndryshme të tenderave për blerje , shërbime , autorizime për blerjet e vogla , urdhra prokurimesh ,etj .

10 vjet

87.

A.

Dokumente për blerjen dhe përgatitjen e materialeve të ndryshme , diploma , vula si dhe shërbime për nevoja të universitetit , etj .

RHK

B.

Kërkesa dokumente të ndryshme , etj .

10 vjet

88.

Dokumente për ndërtimet dhe investimet nërtimet dhe investimet në Rektorat dhe njësitë .

 

A.

Vendime , studime , programe pune , project – preventive , evidence të realizimit të investimeve përmbledhëse dhe vjetore , procesverbale , etj .

RHK

B.

Njoftime , evidence të realizimit të investimeve periodike , projektprograme , etj .

10 vjet

89.

Dokumente mbi materialet teknike .

 

A.

Projekte , preventive , etj .

RHK

B.

Kërkesa të ndryshme , etj .

10 vjet

90.

Dokumente për blerjen , shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve të transportit .

 

A.

Dokument të blerjes dhe rregjistrimit të automjeteve , inventor , informacione , relacione , etj .

RHK

B.

Urdhra të brëndëshëm , autorizime , njoftime , pajisje me leje qarkullimi , etj .

10 vjet

91.

Dokumente për shërbim telefonik , postar dhe internetit , etj.

 

A.

Kontrata , relacione , informacione , pasqyra përmbledhëse , etj .

RHK

B.

Urdhra të brëndëshëm , autorizime , kërkesa , korrenspondencë , etj .

10 vjet

92.

Dokumenta për problem të ndryshme si furnizimi me energji elektrike , uji , karburant , etj .

 

A.

Informacione , kontrata , etj .

RHK

B.

Kërkesa , ankesa , dokumenta të ndryshme , etj .

10 vjet

93.

Dokumenta mbi projektet e ndryshme që ka Universiteti I Shkodrës .

 

A.

Praktika e plotë e projekteve , urdhra , udhëzime ,evidence realizimi , vendime , relacione , kontrata , etj .

RHK

B.

Formular njoftime të thjeshta , dokumenta të ndryshëm .

10 vjet

94.

Dokumente mbi pronat e paluajtshme të Universitetit të Shkodrës .

 

A.

Urdhra , vendime , inventarë të pronave të paluajtshme , etj .

RHK

B.

Korrenspondencë me fakultetet , etj .

10 vjet

 

                        X. Njësia e Auditi të brëndëshëm

 

95.

Dokumente mbi planin vjetorë dhe programin e punës së këti sektori .

 

A.

Plani I punës , programe pune .

RHK

B.

Dokumenta të ndryshme pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

96.

Dokumente të kontrolleve të ushtruara në Univesrsitetin e Shkodrës nga Kontrolli i Lartë i Shtetit , Ministria e Financave dhe Ministria e Arsimit .

 

A.

Raporte , observacione , rekomandime të kontrolleve detyrat e lëna përcjellë njësive .

RHK

B.

Njoftime projektraporte dokumenta të ndryshme .

10 vjet

97.

Dokumente për kontrollin financiar të ushtruar nga Rektorati në njësitë e tij .

 

A.

Programe pune tëkontrollit për çdo njësi , akt-kontrolle për probleme të rëndëdishme , përfundime , raporte , etj .

RHK

B.

Relacione e informacione periodike ( përfshirë në përmbledhëse ) , documenta të ndryshme pa rëndësi historike kombëtare , etj .

10 vjet 

 

             XI . Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë

 

98.

Dokumente për teknologjinë dhe informacionin .

 

A.

Vendime , rregullore për funksionimin e sistemit informatik në Universitetin e Shkodrës , Raport vlerësimi I sistemit informatik të Universitetit të Shkodrës .

RHK

B.

Informacione të thjeshta , etj .

10 vjet

99.

Dokumente për studentët , regjistrimin e tyre në Universitet për ciklin e pare të dytë dhe të tretë të studimit , regjistrimin e tyre në konvikt , studentët sipas rretheve , grupmoshat e studentët për çdo cikël studimi .

 

A.

Pasqyra , evidence përmbledhëse , lista përfundimtare të tyre  shkresore dhe elektronike etj .

RHK

B.

Dokumente të ndryshme , lista të ardhuira nga njësitë dhe evidence periodike , etj .

10 vjet

100.

Dokumente për provimet , përfundimet vjetore dhe diplomimet e studentëve të ciklit të pare të dytë dhe të tretë të studimeve .

 

A.

Pasqyra , evidence përmbledhëse , listat përfundimtare të tyre shkresore dhe elektronike , etj .

RHK

B.

Dokumente të ndryshme lista të ardhura nga njësitë dhe evidence periodike .

10 vjet

101.

Dokumente mbi numrin e punonjësve akademik me tituj shkencorë .

 

A.

Evidenca permbledhëse , informacione përfundimtare shkresore dhe elektronike .

RHK

B.

Evidenca , informacione periodike të njësive .

10 vjet

102.

Dokumente për trupën mësimore-shkencore , numrin e punonjësve akademik / joakademik dhe fondin e pagave .

 

A.

Pasqyra përmbledhëse dhe vjetore , lista , studime , informacione ,relacione  , etj .

RHK

B.

Pasqyra me numrin e punonjësve dhe fondin e pagave që vine nga njësitë: 3-mujore , 6-mujore , 9-mujore , etj .

10 vjet

103.

Dokumente mbi numrin dhe emrat e studentëve që vazhdojnë studimet në Universitetin e Shkodrës .

 

A.

Pasqyra përmbledhëse , lista , studime , informacione , relacione , etj .

RHK

B.

Evidenca periodike që vijnë nga njësitë , kërkesa të institucioneve të ndryshme , etj .

10 vjet

104.

Dokumente të pajisjes së studentëve me karta .

 

A.

Marrëveshje me Bashkinë e Shkodrës .

RHK

B.

Korrenspondencë e thjeshtë , dokumenta pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

 

                  XII . Drejtoria e Bibliotekës Shkencore

                        XII. a ) Sektori I bibliotekares-arkivist

                        XII. b ) Sektori I klasifikator –restaurator

 

 

105.

Lista e librave që hyjnë në bibliotekë .

 

A.

Relacione pune të ndryshme , Lista e librave që hyjnë bibliotekë , etj .

RHK

B.

Korrenspondencë e thjeshtë , dokumente pa rëndësi historike kombëtare .

10 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               XIII . Fakultetet

 

106.

Rregullore , vendime , relacione në lidhje me punën e njësive 

 

A.

Vendime , rregullore e fakulteteve , relacione , komisionet e diplomave , etj .

RHK

B.

Kërkesa për botime , kërkesa –ankesa për Rektoratin dhe të rektoratit për Fakultetet .

10 vjet