Legjislacion ndërkombëtar

 

Konventa për njohjen e kualifikimeve mbi arsimin e lartë ne rajonin Evropian, Lisbone 1997

 

Konventa kundër diskriminimit në edukim, m Unesco, Paris, 1960