Urdhër Nr.1479 Prot , datë 30.04.2024-Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e zgjedhjeve për autoritete drejtuese dhe Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës