Urdhër nr. 145 prot, datë 17.01.2024 "Për arkëtimin e menjëhershëm të tarifës vjetore të shkollimit për vitin akademik 2023-2024