Thirrje për studentë për ngritjen e grupit të punës të Sigurimit të Cilësisë së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi“

Universiteti i Shkodrës hap thirrjen për aplikime për studentë për anëtarë për ngritjen e Komisionit për Garantimin e Standarteve të Cilësisë në USH dhe programeve të studimit.

Të interesuarit duhet të përcjellin me shkrim kërkesën e vetëkandidimit pranë Sekretarisë së Senatit deri me datë 14.01.2024 në adresën : fatbardha.osmanaga@unishk.edu.al

Kërkesat e vetëkandidimit do t’i paraqiten Senatit Akademik me qëllim përzgjedhjen e NJE përfaqësuesi nga studentët në Komision.