Thirrje për aplikim për projektet kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKZH) për vitin 2024 nga AKKSHI