Nr. 1541 Prot, datë 07.05.2024-"Përcillet për njohje dhe zbatim Urdheri nr.28, datë 30.04.2024 i Rektorit të USH-së"