Miratimi i kandidatëve për këshille studentorë në fakultete dhe këshillë studentorë institucional