Lista paraprake për publikim e aplikantëve fitues për ndjekjen e programit të ciklit të tretë të studimeve Doktoratë në 'Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrueshëm ' nga rishqyrtimi i aplikimeve