Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 29 qershor 2024, ora 18:00

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR

KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE

 

RENDI I DITËS

 

Data:29 Qershor 2024  

Ora:18:00

 

1. Hapja e mbledhjes

2. Shqyrtimi i rezultateve të raundit të parë

3. Diskutimi mbi nenin 35, pika 8 të rregullores

4. Vendim për organizimin e raundit të dytë të zgjedhjeve

5. Pyetje dhe diskutime të ndryshme

6. Mbyllja e mbledhjes

___________________________  

Kryetari i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve  

Fatjon Nurja