Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 22 qershor 2024, ora 12:00, për të administruar tabelat e rezultateve të të gjitha KZF-ve dhe për të miratuar tabelën përmbledhëse për anëtarët e Senatit Akademik të USH-së.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË.

Universiteti i Shkodrës "Luigi Gurakuqi". KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KOMISIONIT INSTITUCIONAL TË ZGJEDHJEVE

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 22 qershor 2024, ora 12:00, për të administruar tabelat e rezultateve të të gjitha KZF-ve dhe për të miratuar tabelën përmbledhëse për anëtarët e Senatit Akademik të USH-së.

 

Rendi i ditës:

 

1. Verifikimi dhe administrimi i tabelave të rezultateve nga të gjitha KZF-të.

2. Miratimi i tabelës përmbledhëse për anëtarët e Senatit Akademik të USH-së.

3. Çështje të tjera të ndryshme.

 

Ju lutemi të jeni të pranishëm dhe të përgatitur për të diskutuar dhe vendosur mbi pikat e rendit të ditës.

 

Fatjon Nurja

Kryetar i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ)