Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 10 Korrik 2024, ora 15:00

RENDI I DITËS

 

Data:10 Korrik 2024  

Ora:15.00

 

1. Shqyrtimi i ankesave ndaj KIZ

2. Shpallja e rezultatit perfundimtar te zgjedhjeve per Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik ne USH

3. Çështje të ndryshme.

 

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve