Aplikim për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit, të studentëve të ciklit të dytë të studimit, viti akademik 2023-2024.