Aplikim për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, të studentëve të ciklit të parë të studimit, viti akademik 2023-2024.