Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, Thirrja nr. VIII

Në Auditorin A1 të Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Luigj Gurakuqi" Shkodër, në kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, Thirrja nr. VIII, u zhvillua një sesion informues me studentët e vitit të tretë Bachelor, si dhe të Masterit.

Programi mundëson zhvillimin e aftësive të studentëve në nivel profesional, akademik dhe personal duke zgjedhur për të zhvilluar praktikën pranë Institucioneve Shtetërore, Organizatave Jofitimprurëse ose Bizneseve Private. Thirrja VIII e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është një mundësi për të rinjtë e moshes 21 deri në 26 vjec, të cilët kanë përfunduar minimalisht studimet në nivel Bachelor për të përfituar një përvoje kualifikuese, që ndikon në zhvillimin e kompetencave profesionale, akademike dhe personale. Programi ju mundëson njohjen me institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura, njesite e veteqeverisjes vendore, shoqerive tregtare dhe organizatat jofitimprurese dhe sigurisht per praktikantet me te sukesshem arrihet sigurimi I kontratave 1-vjeçare te punesimit ne institucionet publike.

Për çdo pyetje apo informacion

info@rinia.gov.al