ANËTARET E SENATIT AKADEMIK

KryetarAdem Bekteshiadem.bekteshi@unishk.edu.al
SekretareMirjam Dibramirjam.dibra@unishk.edu.al
AnëtarAlma Hafizialma.hafizi@unishk.edu.al
AnëtarAnila Nezirianila.neziri@unishk.edu.al
AnëtarArben Prendiarben.prendi@unishk.edu.al
AnëtarArtan Haxhiartan.haxhi@unishk.edu.al
AnëtarBrilanda Bushatibrilanda.bushati@unishk.edu.al
AnëtarFatmir Vadahifatmir.vadahi@unishk.edu.al
AnëtarGasper Kokajgasper.kokaj@unishk.edu.al
AnëtarEdlira Bushatiedlira.bushati@unishk.edu.al
AnëtarGezim Dibragezim.dibra@unishk.edu.al
AnëtarIkbal Bushatiikbal.bushati@unishk.edu.al
AnëtarMario Curcijamario.curcija@unishk.edu.al
AnëtarNevila Dibranevila.dibra@unishk.edu.al
AnëtarSenada Recisenada.reci@unishk.edu.al
AnëtarValbona Karakacivalbona.karakaci@unishk.edu.al
AnëtarSuzana Golemisuzana.golemi@unishk.edu.al
AnëtarNeira Medjaneira.medja@unishk.edu.al
AnëtarAmbra Kokaja.kokaj@unishk.edu.al
AnëtarJuird Rragamij.rragami@unishk.edu.al