Vendime të Bordit Administrativ

Viti 2019

Vendimi Bordit të Administrimit nr. 425, datë 28.12.2019 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve, për vitin akademik 2019-2020"

Vendimi Bordit të Administrimit nr. 426, datë 28.12.2019 "Për miratimin e reduktimit në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020, në programet e studimit të ciklit të dytë"

Vindimi Bordit të Administrimit nr. 410, datë 12.12.2019 "Për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2019-2020"

Vendimi BA nr. 360 datë 08.11.2019 "Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2019-2020"

Vendimi nr. 279, datë 14.08.2019 "Për miratimin e disa ndryshimeve e shtesa në rregjistrin e parashikimeve publike për vitin 2019"

Vendimi BA nr. 278, datë 14.08.2019 "Për miratimin e kuotave të programit buxhetor afatmesëm për periudhen 2020-2022"

Vendimi BA nr.277, datë 14.08.2019 "Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2019- 2020"

Vendimi nr. 259/1, date 19.07.2019 “Për pagesën e stafit me kohë të plotë, të angazhuar me veprimtari dytësore si projekte kombëtare dhe ndërkombëtare”

Vendimi nr. 258, datë 19.07.2019 “Për kthimin në Senatin Akademik për plotësim dokumentacioni në lidhje me hapjen së programeve të reja të studimit, me kohë të plotë, të USH-së”

Vendimi nr. 259, datë 19.07.2019 “Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2019 - 2020”

Vendimi BA nr. 215, datë 24.06.2019, "Për miratimin e detajimit të grantit të pakushtëzuar dhe buxhetit të vitit 2019"

Vendimi BA nr. 186, datë 30.05.2019 "Për miratimin pjesor të detajimit të grantit të pakushtëzuar, viti 2019"

Vendimi BA nr. 131, datë 19.04.2019 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 305 datë 15.08.2018 të bordit të administrimit"

Vendimi BA nr. 74, datë 25.02.2019 "Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019"

Vendimi BA nr. 71, datë 22.02.2019, 'Për miratimin e listës së studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 70, datë 22.02.2019 "Për miratimin e listës së studentëve që përfitojne reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendim BA nr. 69, datë 22.02.2019, "Për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 35/1 datë 22.02.2019 "Për detajimin e grantit të trashëguar nga viti 2018"

Vendim BA nr. 39 datë 01.02.2019, "Për reduktimin e tarifes vjetore të shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendim i BA nr. 38, datë 01.02.2019, "Për një shtesë në vendimin nr. 481, datë 26.12.2018 për miratimin e listës së studentëve të ciklit të parë që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 10 datë 08.01.2019 "Për detajimin e grantit të pakushtëuar për vitin 2019 dhe financimin e kontratave në vazhdim të mbartura nga viti buxhetor 2018"

Vendim i BA nr. 10/1 datë 08.01.2019 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 212 date 07.06.2018 për tarifat vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor, viti akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 10/2 datë 08.01.2019 "Për një shtesë në vendimin nr. 454, datë 27.11.2018 për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve të vitit akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 35 datë 01.02.2019 "Për miratimin e raportit vjetor financiar 2018"