Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Listat e renditjes së aplikantëve, raundi I

 

Në këtë faqe do të gjeni informacionin për listat e renditjes së aplikantëve të raundit të parë të cilët konkurrojnë për programet e studimit, të Ciklit të Parë (Bachelor) që ofron universiteti ynë.

 

Aplikantët kanë të drejtën e ankimimit pranë dekanateve përkatëse në datën 29 gusht 2018. Brenda 24 orëve nga momenti i paraqitjes së ankesave, komisionet përkatëse shprehen me vendim lidhur me ankimimet. Vendimet e komisioneve ankimohen ne gjykatën kompetente.