Legjislacion ndërkombëtar

  1. Konventa për njohjen e kualifikimeve mbi arsimin e lartë ne rajonin Evropian, Lisbone 1997
  2. Konventa kundër diskriminimit në edukim, m Unesco, Paris, 1960