Aplikim për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të dytë të studimit, me kohë të plotë