Vendimi i Senatit Akademik nr 173, datë 26.05.2020 "Për miratimin e kuotave të pranimeve të reja në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademin 2020-2021 në USH"