Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 426, datë 28.12.2019 "Për miratimin e reduktimit në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020, në programet e studimit të ciklit të dytë"