Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 425, datë 28.12.2019 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve, për vitin akademik 2019-2020"