Aplikim për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të parë të studimit, viti akademik 2019-2020