Aplikim për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të dytë të studimit, viti akademik 2019-2020