Udhëzim nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise nr. 10, datë 15.05.2019