Urdhër Rektori nr. 241, datë 17.07.2019 "Për regjistrimet e kandidatëve në ciklin e parë të studimeve në USH për vitin akademik 2019-2020"