Vendimi SA nr 240, datë 17.07.2019 "Për disa ndryshime në vendimin 136 datë 25.04.2019 për miratimin e kuotave të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve, viti akademik 2019-2020"