Promovimi  i tekstit për Fakultetet e ekonomisë "Statistika Përshkruese".