Takim informues në lidhje me programet kombëtare dhe ndërkombëtare për projektet e kërkimin shkencor, mobilitetit, infrastrukturës kërkimore shkencore