Në laboratorin e trajnimeve të edukimit të vazhduar u zhvillua moduli me temë: "Strategjitë e mësimdhënies".