SEANCË INFORMUESE ME STUDENTËT E VITIT TË TRETË TË ARSIMIT FILLOR E PARASHKOLLOR