Komitetit Shkencor të Konsorciumit të Konferencës së Rektorëve të Alpeve të Adriatikut