Departamenti i Mësuesisë në bashkëpunim me departamentin e Infermierisë dhe Kryqin e Kuq Shqiptar, dega Shkodër organizuan seancat informuese me mësuesit e ardhshëm.