Dëgjesë publike për Raportin e Sigurimit të Cilësisë që do paraqitet në ASCAL të akreditimit të dytë institucional.