Fatura arkëtimi për tarifat vjetore, viti akademik 2021-2022

Njoftim për faturat e arkëtimit për tarifat vjetore të shkollimit, viti akademik 2021-2022

Lajmërohen të gjithë studentët që dëshirojnë të marrim pjesë në provimet e semestrit të dytë, se duhet të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit. Vetëm studentët që shlyejnë detyrimet financiare do të kenë akses në prenotimin e provimeve.

Suksese!

 

Njoftohen të gjithë studentët e të gjitha cikleve të studimit se tarifat e shkollimit janë publikuar në faqen zyrtare të UNISHK-ut, të ndara sipas fakulteteve dhe sipas programeve të studimit.

Fatura shkarkohet nga faqja zyrtare e UNISHK-ut dhe studenti paraqitet tek Posta Shqiptare për të kryer pagesën sipas shumës së përcaktuar në faturë.

Pasi kryhet pagesa pranë Postës Shqiptare studentët e rregullt të çdo kursi dërgojnë një kopje të saj me email në adresën financa@unishk.edu.al 

Studentët që në bazë të rregullores cilësohen përsëritës (stazhierë) depozitojnë faturën e pagesës pranë sekretarisë përkatëse.

Fakulteti i Shkencave të NatyrësFakulteti i Shkencave të Edukimit


Fakulteti i Drejtësisë

Studentë me mesatare më të lartë se gjashtë

Drejtësi, Viti I
Drejtësi, Viti II
Drejtësi, Viti III

Studentë me mesatare më të ulët se gjashtë

Drejtësi, Viti I
Drejtësi, Viti II
Drejtësi, Viti III