Fost Inno Project

 

Presentation of the Fost Inno project - LP FTHM

Project design supports enhancement of innovation capacity in sustainable tourism through developed strategic framework, established networking structure and increased knowledge transfer between business, users, academia and institutional stakeholders.

WP T1 – Fostering innovations in sustainable tourism - PP2 SASS

Work Package Fostering innovations in sustainable tourism which starts in January 2018 and ends in October 2018. The purpose of the WP is to establish a scientific basis for the growth of sustainable tourism and to establish an organized network of stakeholders who will coordinate and give long-term support for innovations development efforts in the Adriatic-Ionian area. Main objective (output) is the Strategy for fostering innovations in sustainable tourism and Action plans for strategy implementation for Adriatic-Ionian area. Within this work package every partner will organise at least 2 workshops that will include sessions with stakeholders from the field of tourism, local, regional and national public authorities, higher education institutions, NGOs, enterprises, including SME.

WP T2 – Transnational innovation network for sustainable tourism - LP FTHM

Work Package: Transnational innovation network for sustainable tourism which starts in January 2018 and ends in December 2019. The purpose of this WP is to establish a regional Adriatic-Ionian innovation network in sustainable tourism. It will focus on exchange of know-how and the promotion of innovations as a driver of sustainable tourism development. Main objective (output) is formation of the Adriatic-Ionian Tourism Innovation Centre that will promote innovations.

WP T3 – Implementation of innovative tourism solutions in Adriatic-Ionian region - PP3 RRA

Work Package Implementation of innovative tourism solutions in Adriatic-Ionian region which starts in January 2019 and ends in December 2019. The purpose of this WP is an application of knowledge collected about innovations in sustainable tourism in previous WPs. Collected knowledge will be used for selection and development of innovations with commercial potential having in mind that innovation has to become adoption of new practice throughout Adriatic-Ionian region. Main objective (output) is Pilot program consisting of two small-scale pilot projects intended for testing of best innovative solutions applicability in real life conditions and for supporting of innovators in innovation development. The three activities and including deliverables are : Criteria definition and selection for piloting of innovations in sustainable tourism for Adriatic-Ionian area, Pilot program for testing of best innovations in sustainable tourism and Sustainability actions.

 

Të nderuar stakeholdersa që kontribuoni në zhvillimin e turizmit në Shqipëri,

Kemi kënaqësinë dhe nderin të vazhdojmë të kërkojmë bashkëpunimin me ju për fazën kulmore të projektit FOST-INNO "Nxitja e sistemit të inovacionit të turizmit në Rajonin Adriatiko-Jonian" Interreg- Adrion 2014-2020, ku marrin pjesë gjashtë vende: Kroaci, Slloveni, Itali, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Mali i Zi. Ky projekt synon të kontribuojë në sigurimin e konkurrueshmërisë afatgjatë të turizmit të zonës Adriatiko-Joniane duke rritur kapacitetet e inovacionit në turizmin e qëndrueshëm.

Në kuadër të këtij projekti, po ju dërgohet bashkëngjitur në shqip dhe anglisht thirrja publike "Për ide zgjidhjeje inovative në turizmin e qëndrueshëm në rajonin Adriatiko-Jonian", ku kërkohet të aplikoni në këtë drejtim të gjithë ju, që mund të kontribuoni në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm nëpërmjet ideve për zgjidhje inovatore të qëndrueshme në turizëm dhe për të gjithë ju, që dëshironi të provoni këtë ide tuajën në tregun Adriatiko-Jonian: individët, organizatat jofitimprurëse dhe fitimprurëse, SME-të, autoritetet publike, organizata të turizmit etj.

Të gjithë aplikantët për dy idetë inovative më të mira për turizëm të qëndrueshëm, kanë mundësi të marrin mbështetje në procesin e zhvillimit të idesë, përmes trajnimeve dhe konsultimeve elektronike; si aplikues bëhet i njohur aktiviteti i tij si stakeholder; për dy idetë më të mira do të bëhet pilotimi nga ekspertë të jashtëm (në Slloveni), analiza e tregut për Rajonin Adriatiko-Jonian (në 6 vendet partnere FNO INNO: Italia, Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Shqipëria, përhapja dhe publiciteti i aplikuesve të dy ideve fituese

Për t'iu mbështetur në këtë përpjekje do të mbahet trajnim mbi novacionet për turizëm të qëndrueshëm më 12 mars 2019 nga pika e kontaktit në Shqipëri të Qendrës së inovacionit të Turizmit Adriatiko-Jonian e ngritur në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës, ku jeni të ftuar të merrni pjesë. Për orën dhe vendin e saktë, do të njoftoheni nëpërmjet e-mail-it. Gjithashtu do të jemi të gatshëm për çdo konsultim edhe on-line nëpërmjet e-mail-it: FOSTINNO@unishk.edu.al.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve të ideve tuaja për zgjidhje inovative për turizëm të qëndrueshëm është 31 mars, 2019 në adresën: FOSTINNO@unishk.edu.al

Jemi të gatshëm për çdo sqarim, informacion të mëtejshëm.

Kemi besim në shpirtin inovativ tuajin që kërkohet për zhvillimin e turizmit të suksesshëm sot dhe në të ardhmen në vendin tonë.

Formulari për aplikim online në linkun e mëposhtëm: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmFmFkHfyWPThyblR_CA6cpjtchroxzGAn0WaKx-ALgcCkpA/viewform Idea e propozuar në word shqip dhe anglisht

Prof.as.dr.Mirjam Dibra - Contact Point - Qendra e Inovacionit Adriatiko-Joniane

Prof.dr.Arjeta Troshani - koordinatore e Projektit FOST INN