Webinar në lëndën "Praktikum", Bachelor në Punë Sociale.