Sektori i komunikimit, Marrëdhënieve me jashtë dhe projekteve