Fakulteti i Shkencave të Edukimit i ka fillesat e tij në vitin akademik 1981 – 1982, me hapjen e programit të studimit për Mësues për klasat I – IV të shkollës 9 – vjeçare (Cikli i Ulët). Hapja e këtij programi studimi përbënte një ngjarje të shënuar për historinë e arsimit tonë dhe një masë me rëndësi për forcimin cilësor të arsimit fillor dhe atij 9 - vjeçar. Po në këtë vit akademik, u krijua, për herë të parë, në USH, katedra e Psikologjisë dhe Pedagogjisë, e cila përveç detyrave të tjera, u ngarkua nga Ministria e Arsimit për t’u marrë edhe me problemet e Degës së mësuesisë për Ciklin e Ulët.

Me shndërrimin e ILP-së në Universitet, me vendim të Ministrisë së Arsimit, nr. 125, datë 01.09.1991, u ngrit Fakulteti i Ciklit të Ulët për përgatitjen e mësuesve të klasave I-IV të shkollës 8-vjeçare dhe emërohet dekani i tij.

Në vitin akademik 1996 – 1997, me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 332, datë 13.05.1996, pranë Fakultetit të Mësuesisë (Cikli Ulët) u hap dega “Mësues për Ciklin parashkollor”, për përgatitjen e edukatoreve të kopshteve.

Me vendim të Senatit të USH-së, me nr. 117, datë 31.10.2000 bëhet ndërrimi i emrit nga Fakultet i Ciklit të Ulët ne Fakultet i Shkencave të Edukimit, emër të cilin e mban edhe sot. Fakulteti i Shkencave të Edukimit është i organizuar në 4 njësi bazë: Departamenti i Mësuesisë, Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale, Departamenti i Edukimit fizik e i Sporteve dhe Departamenti i Arteve. 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit aktualisht ka 7 programe studimi në ciklin e parë (Bachelor):

Programi i studimit për Arsimin Fillor; Programi i studimit për Arsimin Parashkollor; Programi i studimit për psikologji; Programi i studimit për Punë Sociale; Programi i studimit për Edukim fizik e sporte; Programi i studimit për Pedagogji muzikore; Programi i studimit për Pikturë e grafikë.

Në ciklin e dytë të studimeve (Master Profesional në Mësuesi) pranë FSHE kanë qenë të hapur 12 programe  studimi, të cilët me vendim senati që në vitin akademik 2017 – 2018 janë transferuar pranë fakulteteve ku studentët mbarojnë ciklin e parë të studimeve (Bacelor).

Aktualisht pranë FSHE-së janë të hapur këto programe studimi të ciklit të dytë (Master i Shkencave dhe Master Profesional), si: Master Profesional në Mësuesi për Arsimin Fillor; Master Profesional në Mësuesi për Edukim Fizik e Sporte; Master i Shkencave në Mësuesi për Biologji - Kimi me profil minor në Karriera dhe aftësimi për jetën; Master i Shkencave në Psikologji Organizative dhe Master i Shkencave në Psikologji Klinike.

Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka 35 pedagogë që përbëjnë stafin akademik të këtij fakulteti. Nga këta: 1 pedagog ka titullin Profesor Doktor, 5 titullin Profesor i Asocuar, 17 gradën shkencore Doktor dhe 12 kanë përfunduar studimet Master Shkencor.

Lexo më shumë

Departamenti i Psikologjisë e Punës Sociale -- Departamenti i Mësuesisë -- Departamenti i Edukimit Fizik e Sporteve -- Departamenti i Arteve

CIKLI I PARË I STUDIMEVE BACHELOR

Bachelor në Edukim Fizik dhe Sporte

Bachelor në Punë Sociale

Bachelor në Psikologji

Bachelor në Pikturë e Grafikë

Bachelor në Pedagogji Muzikore

Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor

Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor 

CIKLI I DYTË MASTER SHKENCOR

Master i Shkencave në Psikologji Organizative

Master i Shkencave në Mësuesi në Bio- Kimi, profil minor në "Karriera për jetën"

Master i Shkencave në Psikologji Klinike

Buletini Informativ

Rregjistrohuni në buletinin informativ të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" që të merrni lajmërimet në E-Mail direkt.